Good Stuff Pure Shampoo bilshampoo

53,00 DKK 66,00 DKK
-19%

Good Stuff Pure Shampoo er en bilshampoo med neutral pH. Produktet giver fantastiske glide- og skummende egenskaber. Takket være dens neutrale pH er den helt sikker at bruge på en bil med lakbeskyttelsesbehandling eller en bil med voks. Duften af mors hjemmelavede småkager.
Brug:
1. Skyl bilen med vand, gerne højtryk.
2. Hæld 30-40 ml produkt i en spand for hver 10 l vand
3. Bland shampooen med vandet. Brug højtryksrenseren til at opskumme midlet i spanden.
4. Vask bilen med en mikrofiberhandske / svamp fra top til bund
5. Vask bilen med højtryk
6. Tør bilen

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140171

1 L: 5907618140188

2 L: 5907618141093

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Fara! Faroangivelser: Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter, Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter, Amider, C8-18 (jämna numrerade) och C18-omättade, N,N-bis(hydroxietyl), 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N,N-dimetyl-, N-(C8-18 och C18-omättade acyl)-derivat, inre salter. I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set