Good Stuff Snow Foam Förtvättsmedel

95,00 DKK 118,00 DKK
-19%

Good Stuff Snow Foam er et koncentreret aktivt skum. Tykt og stabilt skum kombineret med en neutral pH-værdi, sikkert for alle rengjorte overflader. Duft af dragefrugt for bedre arbejdskomfort. For den bedste brugeroplevelse skal du bruge en skumpistol (skumlanse) eller skumsprøjte.
Brug:
1. Påfør på et tørt køretøj
2. Påfør med en skumpistol (skumlanse)
3. Dæk hele overfladen, der skal rengøres
4. Skyl af med højt tryk efter 5-7 minutter, gerne nedefra og op i fejende bevægelser.

OBS!
Anbefalet fortyndingsforhold for skumpistol fra 1:9 til 1:5
Skumsprøjte bruger 50-60ml pr. 1L
Må ikke bruges i direkte sollys eller på varme overflader!

EAN/GTIN

1 L: 5907618140256

Piktogram

Exclamation Mark

Corrosive

Varningstext

Faroangivelser: Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas dimma/ångor. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehåller: Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter, 1-propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl)-N,N-dimetyl-, N-(C8-18 och C18-omättade acyl)-derivat, inre salter, Amider, kokos, N-[3- (dimetylamino)propyl], N-oxider, D-Glukopyranos, oligomerer, decyloktylglykosider I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set