Good Stuff Sour Shampoo bilshampoo

54,00 DKK 67,00 DKK
-19%

Good Stuff Sour Shampoo er en sur bilshampoo uden voks og polymerer i sammensætningen. Takket være dens sure pH, som er 3,5 i koncentratet, er den sikker for biler med påført lakbeskyttelse og voks. Dens yderligere fordele inkluderer fremragende glide- og skummende egenskaber. For bedre arbejdskomfort er sammensætningen blevet beriget med en slikduft.
Brug:
1. Vask bilen med højtryk
2. Hæld 20-50 ml (afhængigt af snavs) shampoo i en spand for hver 10 l vand
3. Skum shampooen i spanden med højt tryk
4. Vask køretøjet fra top til bund med en handske eller svamp
5. Skyl og tør bilen grundigt

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140881

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Fara! Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/ skyddshandskar/ skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter, Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter, 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N,Ndimetyl-, N-C8-18 acylderivat, inre salter I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set