Good Stuff Tire Dressing Shine dæk glans blank

106,00 DKK 132,00 DKK
-19%

Dækglans beregnet til ekstra glans. Produktet har en flydende konsistens, der letter påføringen. Fremragende farvemætning og en hydrofob effekt. Fordele såsom muligheden for at sætte produktet direkte på våde dæk, UV-beskyttelse og holdbarhed op til 2-3 uger. Det skal påføres med en dedikeret dækapplikator.

BRUG:
1. Påfør på et rent dæk med dækapplikatoren
2. Lad tørre

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140133

1 L: 5907618140140

Piktogram

Environment Hazardous

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara Faroangivelser: Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Annan märkning: EUH066, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor/dimma. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Sök läkarhjälp vid obehag VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set