Gunk Brake Cleaner 400ml

41,00 DKK 59,00 DKK
-30%

GUNK Brake Cleaner opløser hurtigt bremsevæske og olie, tørrer hurtigt, efterlader ingen rester.
Et universelt præparat til rengøring, affedtning og konservering af metalkomponenter i bremsesystemet og andre metaloverflader. Præparatet kan bruges til at rense skive- og tromlebremser og til at fjerne urenheder fra værktøj, koblinger og alle typer metaloverflader. Fjerner hurtigt og effektivt aflejringer fra bremsesko, olier, fedtstoffer, sedimenter, spåner, pletter og urenheder ophobet under drift. Neutral til metaloverflader. Indeholder ikke skadelige halogenerede opløsningsmidler.

VOLUMEN: 400 ml

EAN/GTIN

Default Title: 5905722157610

Piktogram

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H222 Extremt brandfarlig aerosol, H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna, H315 Orsakar hudirritation, H319 Orsakar allvarlig ögonirritation, H336 Kan orsaka trötthet eller yrsel, H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla. P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning. EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor. P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50 ° C / 122 ° F. P260 Andas inte in ångor / spray. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P301 + P310 VID SVÄLJNIG: Kontakta läkare eller GIFTINFORMATIONSCENTRAL. P331 Framkalla EJ kräkning. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och säkerställ andning. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: C7 kolväten, n-alkaner, cykloalkaner, isoalkaner Aceton

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set