Gunk Carb Medic 380ml

60,00 DKK 119,00 DKK
-49%

Gunk Carb Medic er et rensemiddel til brændstofindsprøjtning, der forbedrer brændstofsystemets ydeevne: opløser tunge aflejringer af bly, kulstof, tørret olie, oliepletter og smøremidler. Renser øjeblikkeligt dyser, drosler, pneumatiske regulatorer, ventiler, frigør fastsiddende stempelringe og ventilløftere, fjerner syrer dannet af olieældning. Forlænger levetiden og sikrer jævn drift af motoren, øger dens kraft, stabiliserer kompressionstrykket. Absorberer fugt i brændstofsystemet, gør det nemt at starte motoren, blødgør starten og reducerer brændstofforbruget.

EAN/GTIN

Default Title: 5905722158334

Piktogram

Environment Hazardous

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H222 Extremt brandfarlig aerosol, H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna, H315 Orsakar hudirritation, H319 Orsakar allvarlig ögonirritation, H336 Kan orsaka trötthet eller yrsel, H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering, H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla. P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning. EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor. P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50 ° C / 122 ° F. P260 Andas inte in ångor / spray. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P307 + P311 VID exponering: Kontakta läkare eller GIFTINFORMATIONSCENTRAL. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och säkerställ andning. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P362 + P364 Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: C7 kolväten, n-alkaner, cykloalkaner, isoalkaner Xylen Aceton Isopropanol

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set