Gunk Dpf Filler Cleaner 600ml

85,00 DKK 122,00 DKK
-30%

Produkt til regenerering og rensning af DPF / FAP partikelfilteret uden at skulle afmontere det Fjerner effektivt sod- og askeaflejringer. Produktet fordamper efter brug og efterlader ingen spor. Brugen af produktet genopretter dieselpartikelfilterets fulde effektivitet i tilfælde af strømsvigt eller fejl forårsaget af filterforurening. Forbedrer motorens ydeevne og forlænger filterets levetid. Ikke brændbart produkt.

EAN/GTIN

Default Title: 5905722156781

Piktogram

Exclamation Mark

Corrosive

Varningstext

Fara! H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P330 + P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+ P361+P364+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: Etanolamin; >5 och < 15EDTA; <5% non-ionic surfactant, <5% katjoniska ytaktiva ämnen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set