Gunk Electronic Cleaner 400ml

83,00 DKK 118,00 DKK
-29%

Hurtigttørrende, opløser fedt, snavs og flux, sikker på de fleste overflader. En universel forberedelse til rengøring af kontakter og komponenter i elektriske enheder og systemer. Forbedrer elektriske kontakters ledningsevne, gør det nemt at starte motoren, sikrer, at elektriske ledninger fungerer korrekt. Fjerner fedt, snavs, olier, harpiks, sediment, aflejringer fra tændrør og andre elektriske enheder. Anvendelse: alle slags metalkontakter, relæer, sikringskontakter, telefontilbehør, magnethoveder, potentiometerreparation, kontakter, vælgere, stikkontakter, stik, tastaturer.

EAN/GTIN

Default Title: 5905722157597

Piktogram

Environment Hazardous

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H222 Extremt brandfarlig aerosol, H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H315 Orsakar hudirritation, H336 Kan orsaka trötthet eller yrsel, H411 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla. P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning. P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50 ° C / 122 ° F. P260 Andas inte in ångor / spray. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och säkerställ andning. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P362 + P364 Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set