Gunk Engine Cleaner And Degreaser 750ml

55,00 DKK 79,00 DKK
-30%

Produktet er designet til at rense og affedte alle overflader på din motor på en sikker måde.
Klarer det hårdeste snavs, fedt, olie, opbygget over tid. Produktet er sikkert på alle metaller og plastik under emhætten. En ren motor kører køligere, holder længere og holder sin værdi bedre i hele sin levetid.

EAN/GTIN

Default Title: 5905722156774

Piktogram

Corrosive

Varningstext

Fara! H315 Orsakar hudirritation, H318 Orsakar allvarliga ögonskador, P101 Om läkare behövs, ha produktbehållaren eller etiketten nära till hands, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P310 Ring omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: <5% EDTA och salter, <5% nonjoniska tensider, Amider, C8-18 och C18 omättade, N, N-bis (hydroxietyl) Natriumhydroxid

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set