Liquid Wrench smøreolie 380ml

85,00 DKK 122,00 DKK
-30%
Liquid Wrench® Lubricating Oil with CERFLON® er en smøreolie med overlegen holdbarhed og langtidsvirkende smøring. Olien løsner også fastsiddende dele og beskytter dit værktøj mod rust og slid. Langtidsvirkende beskyttelse, der kravler ind i det mindste rum. Perfekt til hængsler, håndværktøj og elværktøj. Stopper med at knirke og smører klæbende dele. Beskytter mod rust Maksimal beskyttelse og slidbeskyttelse Smøre- og gennemtrængende olie, stopper knirken i alle metal-metal, metal-gummi og metal-plast samlinger. Derudover smører, afhjælper det rustne led og beskytter mod rust og korrosion. Fugttransport fra elektriske ledningsdele (tændrør, fordelere, batteri- og kabelforbindelser, ledninger). Nyttig ved start af motorer påvirket af fugt. Danner et lag, der beskytter gummikomponenter mod hærdning ved lave temperaturer. Gør gummikomponenter fleksible. Anvendelsesområder: Hånd- og elværktøj Hængsel Tændings- og elektriske kabler Låse Elektriske apparater Liquid Wrench® er endelig i Sverige! Sælges i over 90 lande verden over, og på hjemmemarkedet USA er den tilgængelig hos alle større forhandlere; Walmart, Home Depot, Lowe's, Advance Auto Parts, ACE Hardware, Traktor Supply og mere. Produktet kan være nyt for dig, men på grund af dets højtydende karakter bruges Liquid Wrench® af flyhold over hele verden, såsom GE Aviation, Eithad, Emirates og Qantas. dette er et professionelt produkt til professionelle brugere! Volumen: 380 ml

EAN/GTIN

1: 5905722158303

12 (hel låda): 5905722158303

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! H222 Extremt brandfarlig aerosol, H229 Behållare under tryck: Kan spricka vid uppvärmning, H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna, H315 Orsakar hudirritation, H336 Kan orsaka trötthet eller yrsel, P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P210 Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla. P251 Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning. EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor.P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte temperaturer över 50 ° C / 122 ° F. P260 Andas inte in ångor / spray. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och säkerställ andning. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och det kan göras lätt. Fortsätt att skölja. P362 + P364 Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. P405 Förvara inlåst. P501 Kassera innehållet / behållaren till en auktoriserad avfallsuppsamlingsplats. Innehåll: Kolväten, C12-C15, n-alkaner isoalkaner, cykliska <2 % aromater. Solventnafta (petroleum), lätt alifatisk (<25%). destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (1-10%). 2-(2-butoxiethoxi)etanol (<20%). Koldioxid (<3%). smörjoljor (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade (1-5%).

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set