P&S Bead Maker Sprayvax

108,00 DKK 135,00 DKK
-20%

P&S Bead Maker Sprayvax

EAN/GTIN

473 ml: 764910325065

3,8L: 764910325010

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller: Alkoholer, C12-14-sekundära, etoxylerade, benzylbenzoat

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set