P&S Brake Buster Wheel Cleaner Fälgrengöring

97,00 DKK 122,00 DKK
-20%

 

 

P&S Brake Buster Wheel Cleaner Fälgrengöring

EAN/GTIN

473 ml: 764910426168

3,8L: 764910426014

Piktogram

Environment Hazardous

Exclamation Mark

Corrosive

Varningstext

Fara Faroangivelser: Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Undvik att inandas ångor/dimma/damm/sprej/gaser. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set