Stjärnagloss Tjærelim og Tjærefjerner

106,00 DKK

Stjärnagloss Tjærelim og Tjærefjerner

EAN/GTIN

500 ml: 5060209265070

Piktogram

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Signalord Fara Faroangivelse Flam. Liq. 1: H224 - Extremt brandfarlig vätska och ånga. Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. STOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set